ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวการศึกษา-2558

Category: ข่าวการศึกษา
Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 [17 พ.ย. 58]
img12 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [10 มิ.ย. 58]
img12 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : Update 30 ธ.ค. 58 [5 ม.ค. 59]
img12 ประกาศเรื่องการฝึกงานและการทำโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [23 พ.ย. 58]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 14 - 25 ธ.ค. 58 ปรับปรุงล่าสุด 8 ธ.ค. 58 [8 ธ.ค. 58]
img12 ประกาศ ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าเรียนวิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 58 นิสิตภาคปกติ เรียนเวลา 13.00-14.00 น. ห้อง 8301 และนิสิตภาคพิเศษ เรียนเวลา 14.30-15.30 น. ห้อง 8301 (หมายเหตุ นิสิตจะต้องเอาสมุดบันทึกเล่มสีเหลืองที่บันทึกเรียบร้อยแล้วมาส่งในวันและเวลาดังกล่าวด้วย) [3 ธ.ค. 58]
img12 ตารางการนำเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (02204495) ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 8 ธ.ค. 58 เวลา 13.00 - 14.00 น. [4 ธ.ค. 58]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 58 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 14 - 25 ธ.ค. 58) ปรับปรุงล่าสุด 26 พ.ย. 58 [26 พ.ย. 58]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 8 พ.ค. 58) ปรับปรุงล่าสุด 16 ต.ค. 58 [19 ต.ค. 58]
img12 กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [21 ก.ย. 58]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 58 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 8 พ.ค. 58) ปรับปรุงล่าสุด 6 ต.ค. 58 [6 ต.ค. 58]
img12 ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ฉบับจริง) Update 16 ส.ค. 58 [17 ส.ค. 58]
img12 รหัสนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รหัส 58) ประจำปีการศึกษา 2558 [20 ส.ค. 58]
img12 ประกาศคณะฯ เรื่อง ให้งดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 58 เวลา 13.30-15.30 น. [2 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม และรับเหรียญเกียรตินิยม วันที่ 4 ก.ย. 58 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [17 ส.ค. 58]
img12 เอกสารสำหรับนิสิตใหม่ 2558 KU75 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [29 มิ.ย. 58]
img12 ตารางการนำเสนอการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. 58 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง E8301 E8302 และ E8303 (ให้นิสิตปี 3 ทุกคนที่จะฝึกงานในปี 2559 เข้าฟังโดยพร้อมเพรียงกัน) [10 ส.ค. 58]
img12 รหัสนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 58 [KU75] สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2558 [ภาคปกติ] [ภาคพิเศษ] [8 ก.ค. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admission) ปีการศึกษา 2558 [เว็บไซต์] [2 ก.ค. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) และแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ [18 มิ.ย. 58]
img12 ประกาศทำคำร้องขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มิ.ย. 58 [ระบบกรอกคำร้องขอจบการศึกษา] [16 มิ.ย. 58]
img12 นิสิตที่มีรายชื่อค้างหนังสือและค้างค่าปรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ให้ดำเนินการปลอดหนี้ให้เรียบร้อยก่อนจบการศึกษาหรือก่อนลงทะเบียนเรียนภาคถัดไป[16 มิ.ย. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) [16 มิ.ย. 58]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 มิ.ย. 58 [รายละเอียด] [4 มิ.ย. 58]
img12 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ระบบ Admissions ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในวันที่ 15 มิ.ย. 58 ณ อาคาร 9 [5 มิ.ย. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) [20 พ.ค. 58]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 11 - 22 พ.ค. 58 แก้ไขล่าสุด 12 พ.ค. 58 [12 พ.ค. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) [18 พ.ค. 58]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. - 17 พ.ค. 58 [รายละเอียด] [10 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ 27 เม.ย. - 10 พ.ค. 58[29 เม.ย. 58]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ฉบับจริง)สอบระหว่างวันที่ 11 - 22 พ.ค. 58 แก้ไขล่าสุด 7 พ.ค. 58 [7 พ.ค. 58]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ภายในวันที่ 6 พ.ค. 58 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 11 - 22 พ.ค. 58) แก้ไขล่าสุด 1 พ.ค. 58 [1 พ.ค. 58]
img12 ปฏิทินกิจกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [13 มี.ค. 58]
img12 ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสถาบันทั่วประเทศ ส่งผลงานเพื่อนำเสนอแบบโปสเตอร์ใน "งานมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา 2558" วันที่ 25 พ.ค. 58 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 เม.ย. 58 [9 มี.ค. 58]
img12 รายชื่อนิสิตสอบปฏิบัติการรายวิชา 02204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม ในวันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 58  ณ ชั้น 3-4 อาคาร 8 [18 มี.ค. 58]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ฉบับจริง) แก้ไขล่าสุด 13 มี.ค. 58 (สอบระหว่างวันที่ 14 - 22 มี.ค. 58) [16 มี.ค. 58]
img12 ประกาศรายชื่อนิสิตและอ.ที่ปรึกษาวิชา 02204495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 [27 ก.พ. 58]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ภายในวันที่ 6 มี.ค. 58 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 14 - 22 มี.ค. 58) [27 ก.พ. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยวิธีรับตรง (รอบแรก) [11 ก.พ. 58]
img12 ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 แก้ไขล่าสุด 23 ธ.ค. 57 [5 ม.ค. 58]
img12 นิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาใน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ให้เข้าไปกรอกคำร้องขอจบการศึกษาและขอโอนค่าประกันของเสียหาย ตั้งแต่วันที่ 2-20 ก.พ. 58 [19 ม.ค. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพิเศษ โดยวิธีรับตรง (รอบแรก) [ตรวจสอบรายชื่อ] [10 ก.พ. 58]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น [19 ม.ค. 58]
[ข่าวการศึกษาปี 2561][ข่าวการศึกษาปี 2560][ข่าวการศึกษาปี 2559][ข่าวการศึกษาปี 2558][ข่าวการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]

ข่าวการศึกษา-2559

Category: ข่าวการศึกษา
Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 ปฏิทินกิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [2 พ.ย. 59]
img12 รายชื่อนิสิตค้างหนังสือและค้างค่าปรับภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [11 ม.ค. 59]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 [20 ธ.ค. 59]
img12 นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ยืนยันเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 19 ม.ค. 60[16 ม.ค. 59]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 15 - 24 ธ.ค. 59) [15 พ.ย. 59]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง นิสิตที่มีผลงานดีเด่นได้รับการคัดเลือกตามระเบียบการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [6 ต.ค. 59]
img12 ตารางสอบการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 7-8 ธ.ค. 59) [30 พ.ย. 59]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 15 - 24 ธ.ค. 59) [23 พ.ย. 59]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 26 ต.ค. 59 [25 ต.ค. 59]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร [14 ต.ค. 59]
img12 กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [7 ต.ค. 59]
img12 การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. - 21 ต.ค. 59 [22 ก.ย. 59]
img12 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [16 ส.ค. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 1 - 9 ต.ค. 59) ปรับปรุง 30 ก.ย. 59  [30 ก.ย. 59]
img12 ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : Update 1 ส.ค. 59 [1 ส.ค. 59]
img12 ประกาศรายชื่อนิสิตและอ.ที่ปรึกษาวิชา 02204495 การเตรียมโครงงานฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [24 ส.ค. 59]
img12 ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 15 ส.ค. 59[20 เม.ย. 59]
img12 การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2559 วันอังคารที่ 2 และพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 59 [28 ก.ค. 59]
img12 กำหนดการมอบตัวนิสิตใหม่ KU 76 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 59 [14 ก.ค. 59]
img12 สอบสัมภาษณ์ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 14 มิ.ย. 59 [10 มิ.ย. 59]
img12 ขยายเวลาระบบประเมินการเรียนการสอน (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2) ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 59 [23 พ.ค. 59]
img12 ประกาศให้นิสิตที่จะลงเรียนในรายวิชา 02204495 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ I ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ส่งแบบเสนอโครงงานฯ ภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559[12 พ.ค. 59]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 16 - 27 พ.ค. 59) ปรับปรุง 18 พ.ค. 59 [18 พ.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 21 พ.ค. 59[10 พ.ค. 59]
img12 ตารางสอบการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (02204499) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558ปรับปรุง 2 พ.ค. 59 [2 พ.ค. 59]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. - 19 พ.ค. 59 [18 เม.ย. 59]
img12 ตารางสอบการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (02204499) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุง 29 เม.ย. 59 [29 เม.ย. 59]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) [หนังสือยืนยันสิทธิ์] [ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง] [23 ก.พ. 59]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ให้จัดการเรียนการสอนชดเชยและปิดทำการ ในวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 59[11 มี.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมดเขตภายในวันที่ 31 มี.ค. 59 [เว็บไซต์] [29 ก.พ. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 59) ปรับปรุงล่าสุด 15 มี.ค. 59 [18 มี.ค. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 59) ปรับปรุงล่าสุด 14 มี.ค. 59 [15 มี.ค. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 59) ปรับปรุงล่าสุด 11 มี.ค. 59 [14 มี.ค. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 9 มี.ค. 59 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 59) ปรับปรุงล่าสุด 7 มี.ค. 59 [7 มี.ค. 59]
img12 รับนิสิตและให้ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 มี.ค. 59 [ใบสมัคร] [24 ก.พ. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 9 มี.ค. 59 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 59) ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 59 [2 มี.ค. 59]
img12 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศนิสิต (KU3 Online)[20 ม.ค. 59]
img12 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : Update 18 ม.ค. 58 [20 ม.ค. 59]
img12 ตารางสอนคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [19 ม.ค. 59]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. - 12 ก.พ. 59 [14 ม.ค. 59]
img12 แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [5 ม.ค. 59]
img12 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : Update 5 ม.ค. 58 [12 ม.ค. 59]
[ข่าวการศึกษาปี 2561][ข่าวการศึกษาปี 2560][ข่าวการศึกษาปี 2559][ข่าวการศึกษาปี 2558][ข่าวการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]

ข่าวการศึกษา-2561

Category: ข่าวการศึกษา
Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [7 ส.ค. 61]
img12 ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [13 ก.ค. 61]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 12 - 21 ธ.ค. 61) [6 ธ.ค. 61]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 12 - 21 ธ.ค. 61) แก้ไขภายในวันที่ 28 พ.ย. 61 [28 พ.ย. 61]
img12 รายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 [29 ส.ค. 61]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 22 - 30 ก.ย. 61) [17 ก.ย. 61]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 22 - 30 ก.ย. 61) แก้ไขภายในวันที่ 12 ก.ย. 61 [7 ก.ย. 61]
img12 แจ้งสำหรับนิสิตที่ฝึกงานและที่เคยผ่านการฝึกงานทุกคน ขอความกรุณาให้หัวหน้างาน/ผู้ใช้บัณฑิต ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส. [PDF] [13 ก.ค. 61]
img12 ขอความร่วมมือนิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ทำแบบสอบความต้องการเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส. [13 ก.ค. 61]
img12 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ KU78 (รหัส 61) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [11 ก.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจสมัครเรียน (พร้อมทุนการศึกษา) หลักสูตร ปริญญาโท สาขา Information Systems and Applications (International Master Program) ของ Institute of Information Systems and Applications, College of Electrical Engineering and Computer Science, National Tsing Hua University (國立清華大學) [เว็บภาควิชาฯ] [22 ม.ค. 61]
img12 กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [3 ก.ค. 61]
img12 ปฏิทิน และกำหนดการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560 [1 มิ.ย. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 7 - 18 พ.ค. 61) ปรับรุง 11 พ.ค. 61 [11 พ.ค. 61]
img12 ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [22 ธ.ค. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 7 - 18 พ.ค. 61) [9 เม.ย. 61]
img12 ขอให้นิสิตที่จะสอบ TOEIC และ KU-EXITE เข้าระบบยืนยันการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ https://exam.regis.ku.ac.th/english/ ระหว่างวันที่ 1 -15 มี.ค. 61 [5 มี.ค. 61]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 4 มี.ค. 61) [22 ก.พ. 61]
[ข่าวการศึกษาปี 2561][ข่าวการศึกษาปี 2560][ข่าวการศึกษาปี 2559][ข่าวการศึกษาปี 2558][ข่าวการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]

ข่าวการศึกษา-2560

Category: ข่าวการศึกษา
Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [31 ก.ค. 60]
img12 ตารางการนำเสนอรายวิชา 02204495 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 ธ.ค. 60 [23 พ.ย. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 20 - 29 พ.ย. 60) [16 พ.ย. 60]
img12 กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559-คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [9 ต.ค. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 20 - 29 พ.ย. 60) [24 ต.ค. 60]
img12 รายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ครั้งที่ 1 (ประจำปีการศึกษา 2560) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 60[19 ก.ย. 60]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 16 - 24 ก.ย. 60) [12 ก.ย. 60]
img12 รายชื่อนิสิตและห้องสอบปฏิบัติการรายวิชา 02204111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 60 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 3-4 อาคาร 8 [22 ก.ย. 60]
img12 รายชื่อนิสิตและห้องสอบบรรยายรายวิชา 02204111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 4-5 อาคาร 9[18 ก.ย. 60]
img12 กำหนดการและปฏิทินต่าง ๆ สำหรับนิสิตใหม่ KU77 (รหัส 60) [17 ก.ค. 60]
img12 ตารางการนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2560 วันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 60 [25 ส.ค. 60]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เรื่อง ให้งดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. (ไหว้ครู) [8 ส.ค. 60]
img12 กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มก.กพส. ประจำปีการศึกษา 2560 [14 มิ.ย. 60]
img12 ให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อขอรับผลสอบ KU-EXITE ที่คุณศศิธร (พี่แก้ว) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [12 ก.ค. 60]
img12 ประกาศงดเรียนบรรยายวิชา 02204171 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง สำหรับนิสิตปี 1 ภาคปกติ (รหัส 60) ในวันอังคารที่ 1 ส.ค. 60 เวลา 14.30 - 16.30 น. ทั้งนี้ชั่วโมงเรียนวันพุธยังคงมีปกติ [18 ก.ค. 60]
img12 รายชื่อนิสิตค้างหนังสือและค้างค่าปรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [14 มิ.ย. 59]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบสาม) สมัครได้ตั้งแต่ 15 - 22 มิ.ย. 60 [14 มิ.ย. 60]
img12 ขอความร่วมมือนิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2560 [5 พ.ค. 60]
img12 รายชื่อและแนวปฏิบัติการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 60 [15 พ.ค. 60]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) สมัครได้ตั้งแต่ 17 เม.ย. - 26 พ.ค. 60  [19 เม.ย. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 15 - 26 พ.ค. 60) update 16/05/60 [16 พ.ค. 60]
img12 ตารางสอบการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 17-24 พ.ค. 60) [16 พ.ค. 60]
img12 การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 60 [11 ม.ค. 60]
img12ขอเชิญผู้สนใจทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC) ในวันเสาร์ที่ 13 พ.ค.60 [5 พ.ค. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 15 - 26 พ.ค. 60) [27 เม.ย. 60]
img12 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน [11 พ.ค. 59]
img12 ประกาศงดการเรียนการสอน (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 4) วันที่ 4 พ.ค. 60 เวลา 08.30 - 13.00 น. [2 พ.ค. 60]
img12 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 60 [14 มี.ค. 60]
img12 ประกาศงดการเรียนการสอน เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 3 ในวันพุธที่ 5 เม.ย. 60 เวลา 12.00 - 14.30 น. [24 มี.ค. 60]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 18 - 26 มี.ค. 60 [21 มี.ค. 60]
img12 ตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชานอกหลักสูตร ภาคปลาย 2559 [6 มี.ค. 60]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) [2 มี.ค. 60]
img12 ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [10 ม.ค. 60]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 18 - 26 มี.ค. 60 [13 มี.ค. 60]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับร่าง) แก้ไขภายในวันที่ 9 มี.ค. 60 (สอบระหว่างวันที่ 18 - 26 มี.ค. 60) [7 มี.ค. 60]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยวิธีรับตรง (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) สอบในวันที่ 1 มี.ค. 60 เวลา 09.00-12.00 น. [24 ก.พ. 60]
img12 กำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการเรียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่น 2 : 24-26 ก.พ. 60) [15 ก.พ. 60]
img12 ฟรี!! ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบ KU-EXITE ในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 60 เวลา 13.00-15.00 น. [9 ก.พ. 60]
img12 ขอเชิญนิสิตที่มีผลการเรียนระหว่าง 1.75-2.00 เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการเรียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 [15 ก.พ. 60]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ก.พ. 60 [12 ม.ค. 60]
[ข่าวการศึกษาปี 2561][ข่าวการศึกษาปี 2560][ข่าวการศึกษาปี 2559][ข่าวการศึกษาปี 2558][ข่าวการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]

การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2559

Category: ข่าวการศึกษา
Last Updated: Thursday, 28 July 2016
การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2559
(สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วันอังคารที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
เอกสารที่ต้องนำมาส่ง

1. รายงาน ประกอบด้วย
- ประวัติบริษัทและข้อมูลบริษัท
- แผนกฝึกงาน
- ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานผลงานที่ได้ทำ
- ประโยชน์ของงานต่อบริษัท
- ประโยชน์ของงานต่อตนเอง

2. ใบเวลาการทำงาน
3. จดหมายรับรองการฝึกงาน
present 1
present 2
present 3
present 4
present 5

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6947681
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
706
1842
5891
18711
42069
50840
6947681

Online (15 minutes ago):15

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.212.99.208