ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ข่าวการศึกษาย้อนหลัง

Last Updated: Thursday, 07 January 2016
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 57 - 2 ก.พ. 58  [รายละเอียด] [24 ธ.ค. 57]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 12 - 24 ม.ค. 58  [28 พ.ย. 57]
img12 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมใหญ่ และกำหนดการฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ผ่านการฝึกซ้อมใหญ่[เว็บไซต์][21 พ.ย. 57]
img12 กำหนดการส่งแบบยืนยันคำขอกู้ยืมเงินภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)[19 พ.ย. 57]
img12 ปฏิทินการกู้ยืมเงิน ภาคปลาย 2557 [19 พ.ย. 57]
img12 ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 22 - 30 พ.ย. 57 แก้ไขล่าสุด 18 พ.ย. 57 [18 พ.ย. 57]
img12 รายชื่อนิสิตสอบปฏิบัติการรายวิชา 01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม ในวันพุธที่ 26 พ.ย. 57 ณ ชั้น 3-4 อาคาร 8[21 พ.ย. 57]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ ประจำปีการศึกษา 2556 [25 ก.ย. 57]
img12 ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ฉบับร่าง) ขอยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 พ.ย. 57 นี้เท่านั้น [10 พ.ย. 57]
img12 นิสิตผู้กู้ต่อเนื่องชั้นปี 1 มาจากมัธยมปลาย ให้นิสิตทำสัญญาในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในวันที่ 19 ต.ค. 57 [15 ต.ค. 57]
img12 กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [25 ส.ค. 57]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 5 ต.ค. 57 [24 ก.ย. 57]
img12 นิสิตที่ต้องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มก.กพส. ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอคืนเงินใหม่และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน [27 ส.ค. 57]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ฉบับร่าง) ขอยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 ก.ย. 57 [18 ก.ย. 57]
img12 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มก. เรื่อง การขอหนังสือรับรองผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (OGRF) [15 ก.ย. 57]
img12 ประกาศทำคำร้องขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 กรอกคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 ก.ย. 57 [29 ส.ค. 57]
img12 ตารางสอบโครงการจัดสอบรายวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 57) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. 57 [28 ส.ค. 57]
img12 รหัสนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รหัส 57) ประจำปีการศึกษา 2557 [ภาคปกติ] [ภาคพิเศษ] [19 ส.ค. 57]
img12 ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 [26 ก.ค. 57]
img12 รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 รับรางวัลในวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 21 ส.ค. 57 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มก.กพส. [ซักซ้อมพิธีรับเหรียญ วันพุธที่ 20 ส.ค. 57 เวลา 19.00 น.][20 ส.ค. 57]
img12 ประกาศคณะฯ เรื่อง ให้งดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ส.ค. 57 เวลา 13.00-14.30 น. [20 ส.ค. 57]
img12 ประกาศย้ายห้องเรียน วิชา 02204212 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี I หมู่ 841 ให้นิสิตที่เรียนวิชาดังกล่าวมาเรียนที่ห้อง E8404 ชั้น 4 อาคาร 8 ในวันพุธที่ 20 ส.ค. 57 เวลา 16.00 - 17.00 น. (เฉพาะวันนี้เท่านั้น) [อ.ดวงเพ็ญ] [20 ส.ค. 57]
img12 รหัสนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 57 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2557 [18 ก.ค. 57]
img12 แผนการเรียนหลักสูตร 2551 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตรหัส 54 (ปี 4 ไม่สหกิจศึกษา) [สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา] [15 ก.ค. 57]
img12 แผนการเรียนหลักสูตร 2555 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตรหัส 55 (ปี 3) [15 ก.ค. 57]
img12 แผนการเรียนหลักสูตร 2555 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตรหัส 57 (ปี 1) และนิสิตรหัส 56 (ปี 2) [15 ก.ค. 57]
img12 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตปีที่ 1 (รหัส 57) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [4 ก.ค. 57]
img12 การดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. [23 มิ.ย. 57]
img12 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบสาม) [17 ก.ค. 57]
img12 ขอความร่วมมืองดลาราชการในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 [8 ก.ค. 57]
img12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 [15 พ.ค. 57]
img12 ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 (ระบบ Admissions) ในวันจันทร์ที่ 7 ก.ค. 57 [3 ก.ค. 57]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบสาม) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 ก.ค. 57 [30 มิ.ย. 57]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 6 มิ.ย. 57 [2 เม.ย. 57]
img12 รายชื่อนิสิตค้างหนังสือและค้างค่าปรับ ภาคปลายปี การศึกษา 2556 (สำนักหอสมุด กำแพงแสน) ให้นิสิตดำเนินการภายในวันที่ 22 พ.ค. 57 [6 มี.ค. 57]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ [8 เม.ย. 57]
img12 นิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน 1 ปีการศึกษา 2557 ให้เข้าไปกรอกคำร้องขอจบการศึกษาและขอโอนค่าประกันของเสียหาย ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 เม.ย. 57 [31 มี.ค. 57]
img12 นิสิต กยศ. และ กรอ. ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม ภาคต้น 57 ให้เข้าระบบ e-studentloan เพื่อทำแบบยืนยันคำขอกู้ยืม ระหว่างวันที่ 3 - 28 มี.ค. 57 [17 ก.พ. 57]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. - 24 มี.ค. 57 [12 ก.พ. 57]
img12 ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 3 - 14 มี.ค.5 7 [24 ก.พ. 57]
img12 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 [3 ก.พ. 57]
img12 ประกาศให้ น.ส.ฑิฆัมพร รอดผล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ในวันอังคารที่ 18 มี.ค. 57 เวลา 17.30 น. ณ วังศุโขทัย [31 ม.ค. 57]
img12 นิสิตทำการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. - 2 มี.ค. 57 [19 ก.พ. 57]
img12 ให้นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2556 รับคู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงินฯ คืนได้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 ก.พ. 57 ณ อาคารกองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) [30 ม.ค. 57]
img12 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 [16 ม.ค. 57]
img12 ขยายเวลาการเปิดระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2556 ถึงวันที่ 20 ม.ค. 57 [25 ธ.ค. 56]
 
Hits: 2749

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858112
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
726
744
29199
29199
3340
59716
6858112

Online (15 minutes ago):29

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183