ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร Last Updated: Monday, 08 February 2016

logofac

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     
 
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Engineering Program in Computer and Electronics Engineering
 
     
 
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
B.Eng. (Computer Engineering)
 
     
  หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  142  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1)     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  4  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา  2  หน่วยกิต

(2)     หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  106  หน่วยกิต
- วิชาแกน  30  หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ  58  หน่วยกิต

- วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต

(3)     หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

(4)     การฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า  240  ชั่วโมง
ยกเว้นนิสิตที่เรียนแผนสหกิจศึกษา
 
   
Hits: 21780

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858104
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
718
744
29199
29199
3332
59716
6858104

Online (15 minutes ago):23

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183