Print

รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์

ชื่อ-สกุล ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
ผลงานวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร -
ห้องทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 034 351-896
E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์ E2001
สาขาที่เชี่ยวชาญ 32 เครื่องจักรกลเกษตร
32 การอัดแน่นของดินและอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการการอัดแน่นของดิน
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา ปร.ด. วิศวกรรมเกษตรและป่าไม้
(Ph.D. Agriculture and Forest Engineering)
University of Tsukuba
ประเทศ Japan
ประวัติการบริหาร 32 2 ธ.ค. 2555 - 30 ธ.ค. 2556 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
32 2 ธ.ค. 2551 - 1 ธ.ค. 2555 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
32 พ.ย. 2547 - พ.ย. 2551 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วิชาที่สอน 32 Advanced Theory of Agricultural Machinery
32 Agricultural Tractors
32 Internal combustion engine for agricultural systems
32 Mechanics of Off -road Vehicle Performance
32 Principles of Agricultural Engineering
32 Special Problems
International Journal 2011 ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, วัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, นิสิตปริญญาโท "Soil Compaction in Sugarcane Fields Induced by Mechanization", American Journal of Agricultural and Biological Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 418-422

2010 ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, ดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, "Effects of Machine-Induced Soil Compaction on Growth and Yield of Sugarcane", American Journal of Agricultural and Biological Sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 269-273

2008 ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Rawut Nuampathom, "Soil disturbance and power required under subsoiling with different shank type", Japanese Journal of Farm Work Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ Extra 1, พฤษภาคม 2008, หน้า 153-154
National Journal 2008 กิตติชัย เลิศกาญจนวงศ์, ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยและพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารเคมีในแปลงองุ่นพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์", วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 63-69

2007 ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, วรรณภรณ์ บรรจง, รัตนาภรณ์ กิจอารีวรรณ, "การศึกษาเปรียบเทียบการปลูกผักไม่ใช้ดินด้วยรางพลาสติกกระเบื้องลอนคู่และ ท่อพีวีซี", วารสารวิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 62, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2007, หน้า 64-70
International Conference 2011 ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, " Soil Compaction in Sugarcane Fields under Mechanized and Labor Farming ", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 21 - 23 กันยายน 2011, อิสตันบูล ประเทศตุรกี
National Conference 2010 หัสนัย ช่วยพิมาย, ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การหาค่าความชื้นดินด้วยเตาไมโครเวฟและความสัมพันธ์กับค่าความต้านทานการแทงทะลุของดิน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

2009 ธนันชัย ยั่งยืน, ดร.อภิชาติ จิรัฐติยางกูร, รองศาสตราจารย์, ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, นายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาศักยภาพการผลิตไบโอก๊าซของพืชเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับชุมชน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

2008 กิตติคุณ ประเสริฐกาจน์, ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, อาจารย์, ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, อาจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของไถดินดานชนิดสั่นทั้งโครง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ราชอาณาจักรไทย

2007 ราวุฒิ น่วมปฐม, ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, ดร.มงคล กวางวโรภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากขาไถดินดานที่มีลักษณะแตกต่างกันต่อการแตกตัวของดินและแรงฉุดลาก", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4, 6 - 7 ธันวาคม 2007, นครปฐม ราชอาณาจักรไทย
อนุสิทธิบัตร เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลังและกรรมวิธีการผลิต
เลขที่ 1604 วันที่ 21 ธันวาคม 2004
งานวิจัย 2011 อุปกรณ์เตรียมกล้าข้าวโยนใช้ดินเลน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

2011 การศึกษาศักยภาพการขนส่งผลิตผลเกษตรด้วยเทรกเตอร์ลากเทรเลอร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

2010 การพัฒนาเครื่องเก็บแยกไส้เดือนดินจากวัสดุอาศัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2010 การพัฒนาคานของโครงไถระเบิดดินดานที่รับแรงบิดสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2009 การพัฒนาอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นทั้งโครงแบบปรับความถี่ได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2008 การพัฒนาอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นทั้งโครงแบบปรับความถี่ได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS)

2007 อุปกรณ์ชุดโต๊ะสำเร็จรูปปลูกผักไม่ใช้ดินที่มีระบบระบายอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

2007 การวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2007 การใช้คอมพิวเตอร์วัดอุณหภูมิควบคุมระบบปิดเปิดอลูมิเน็ต หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

2006 การศึกษาการอัดแน่นของดินจากแรงฉุดลาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

2004 การออกแบบและสร้างเครื่องปาดฝาปิดรวงผึ้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รางวัล 2551 รางวัลดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของไถดินดานชนิดสั่นทั้งโครง (The Study on Factors Affecting of Soil Shakerator)" การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551, 8-9 ธันวาคม 2551

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates