ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร
Last Updated: Tuesday, 16 February 2021
img12 แบบฟอร์มขอยืมสิ่งของและอุปกรณ์
img12 แบบฟอร์มการขอสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้า - ออก อาคาร/ห้องปฏิบัติการวิจัย
img12 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องสอบ
img12 ใบคำร้องขอฝึกงาน/สหกิจในสถานประกอบการ
img12 งบศ.01 คำร้องทั่วไป
img12 งบศ.02 คำร้องขอลากิจ ลาป่วย
img12 งบศ.03 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบ
img12 งบศ.04 คำร้องข้อเปลี่ยนแปลงตารางสอน
img12 งบศ.05 คำร้องขอเปิดรายวิชา
img12 งบศ.06 คำร้องขอเรียนควบรายวิชาต่อเนื่อง
img12 งบศ.07 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต เกิน 22 หน่วยกิต
img12 งบศ.08 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เกิน 7 หน่วยกิต (ในภาคฤดูร้อน)
img12 งบศ.09 คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
img12 งบศ.10 คำร้องขอลงทะเบียนข้ามหมู่เรียน
img12 งบศ.11 คำร้องขอลาพักการศึกษา
img12 งบศ.12 คำร้องขอลาออก
img12 แบบการขอเทียบรายวิชา (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
img12 ใบลงทะเบียนเรียนล่าช้า KU1
img12 ใบเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3
img12 คำร้องขอเงินคืน (นิสิตกองทุนฯ)
img12 คำร้องขอเงินคืน (กองทุนฯ 5A)
img12 ใบถอนรายวิชาติด W (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
img12 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
img12 ใบสะกดชื่อ (ขอจบการศึกษา)
img12 คำร้องขอเรียนวิชานอกหลักสูตร
img12 แบบฟอร์มรายงานการกระทำผิดวินัยโดยส่อทุจริต/ทุจริตในการสอบ (กำลังปรับปรุงข้อมูล)

ช่องทางการติดต่อคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร
Last Updated: Tuesday, 12 March 2019
ช่องทางการติดต่อคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล E-mail Facebook Chat วัน/เวลาเข้าพบ เบอร์โทร
1 อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Pichet Suebsaiprom   034-351897 ต่อ 7523, 096-9709401
อ.ดร.จักกริช  พฤษการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     034-351897 ต่อ 7528, 096-9709401
ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     034-351897 ต่อ 7525, 096-9709401
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     034-351897 ต่อ 7529, 096-9709401
อ.ดร.ศิวดล  เสถียรพัฒนากูล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   วันศุกร์ 10.00 - 12.00 น. 034-351897 ต่อ 7523, 096-9709401
อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. https://www.facebook.com/messages/t/100009543377293   034-351897 ต่อ 7523, 096-9709401
อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Amm Parichat   034-351897 ต่อ 7523, 096-9709401
ผศ.นุชนาฎ  สัตยากวี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nutchanat Sattayakawee   034-351897 ต่อ 7524, 096-9709401
อ.ดร.ดวงเพ็ญ  เจตน์พิพัฒนพงษ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     034-351897 ต่อ 7523, 096-9709401
10  อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     034-351897 ต่อ 7528, 096-9709401
11  อ.ดร.บุญรัตน์  เผดิมรอด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     034-351897 ต่อ 7526, 096-9709401
12  อ.ร้อยโทอนุมัติ  อิงคนินันท์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อ.มัติ อิง   034-351897 ต่อ 7523, 096-9709401
13  อ.เสกสรรค์  มธุลาภรังสรรค์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     034-351897 ต่อ 7523, 096-9709401

 

ระเบียบ กฎเกณฑ์และข่าวประกาศจากหลักสูตร

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร
Last Updated: Tuesday, 28 December 2021
arrow2L3 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
     img12 อาจารย์ที่ปรึกษา
     img12 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
        bullet-blueเงื่อนไขการลงทะเบียน Pre-project สำหรับปีการศึกษา 2565
        bullet-blueเงื่อนไขการลงทะเบียน Pre-project สำหรับปีการศึกษา 2562
     img12 ฝึกงานและสหกิจศึกษา

        bullet-blueประกาศหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา [25 ธ.ค. 62]

        bullet-blueประกาศหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงาน [14 ก.พ. 62]

        bullet-blueคู่มือสหกิจศึกษา [25 ธ.ค. 62]

        bullet-blueแบบฟอร์มขอฝึกงาน/สหกิจศึกษา [16 ก.พ. 64]

    img12 Timeline ฝึกงานและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565
    img12 Timeline ฝึกงานและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
    img12 Timeline ฝึกงานและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 
arrow2L3สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

arrow2L3การจัดการข้อร้องเรียน 

qr-code

 
 
 

เงื่อนไขการลงทะเบียน Pre-project สำหรับปีการศึกษา 2562

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร
Last Updated: Friday, 15 February 2019
เงื่อนไขการลงทะเบียน Pre-project สำหรับปีการศึกษา 2562
1. นิสิตที่หน่วยกิตไม่ถึง 50 หน่วยกิต หลักสูตรพิจารณาเป็นกรณีไป (ตรวจสอบการจบภายในเทอมที่จะลงโปรเจ็ค II ได้)
2. นิสิตที่ลงแผนไม่สหกิจไม่ควรลงทะเบียน Project I และ Project II ควบกัน รวมถึงการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
3. สำหรับนิสิตที่จะลงควบ ควรเป็นไปตามกรณีต่อไปนี้
    3.1 นิสิตแผนสหกิจศึกษา
    3.2 นิสิตที่สอบตก (ได้เกรด F) ในรายวิชา Pre-Project มา และทำหัวข้อเดิม
4. นิสิตที่ไปสหกิจไม่สามารถจับคู่กับนิสิตที่ไม่ไปสหกิจได้
5. นิสิตที่จะจับคู่กันได้จะต้องลงทะเบียนในเทอมเดียวกัน
6. นิสิตตกค้างทำคนเดียวได้
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6947214
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
239
1842
5424
18711
41602
50840
6947214

Online (15 minutes ago):19

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:35.174.62.162