Print

ข่าวและภาพกิจกรรม 2557

2558 2557 2556 2555

 
 

17-19 มีนาคม 2558
 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  ร่วมการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2558               ...อ่านต่อ

 

20 กุมภาพันธ์ 2558
 พิธีมอบทุนการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นจำนวน 21 ทุน เป็นจำนวนเงิน 215,700 บาท               ...อ่านต่อ

 

1-10 ธันวาคม 2557
 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้ร่วมแสดงนิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน 2557 และได้ต้อนรับศิษย์เก่าหลายรุ่นที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมภาควิชา ณ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2557               ...อ่านต่อ

 

6 มกราคม 2558
 ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา ได้ส่งมอบเอกสาร ที่ใช้ในการสอนวิชา 02201418 การจัดการต้นกำลังและเครื่องจักรกลเกษตร ให้ อ.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558               ...อ่านต่อ

 

5 มกราคม 2558
 อ. ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ และนิสิตปริญญาเอก นายชูเกียรติ โชติกเสถียร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ใน งานประชุมวิชาการ 11th International Working Conference on Stored Product Protection               ...อ่านต่อ

 

26 ธันวาคม 2557
 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้จัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน 2558 จำนวน 2 รายการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2558              ...อ่านต่อ

 

23 ธันวาคม 2557
ผศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ได้รับอนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผลไม้แผ่นอบแห้งเสริมโปรตีน อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8616               ...อ่านต่อ

19 พฤศจิกายน 2557
อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ และนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ ราชบุรี               ...อ่านต่อ

11-10 พฤศจิกายน 2557
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้ต้อนรับ Prof. Dr.Satoru Tsuchikawa, Assit. Prof. Dr. Tetsuya Inagaki และ Mr. Daisuke Nozawa  Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Japan ซึ่งมาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และได้บรรยายพิเศษ               ...อ่านต่อ

26 กันยายน 2557
บริษัท ออนรอนอิเลคทรอนิกส์ จำกัด ได้ส่งมอบ Servo Motor 4 แกนพร้อมชุดควบคุม และสาธิตการใช้งานที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร วศ.กพส               ...อ่านต่อ

19 กันยายน 2557
บรรยากาศการติวในรายวิชา 01417167 Engineering Mathematics I และ 01420111 General Physics I               ...อ่านต่อ

19 กันยายน 2557
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้มีการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติ      ...อ่านต่อ

1 กันยายน 2557
ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา ได้จัดสรรเงินบริจาคจากรุ่น AE40 และ AE41 ในการจัดหาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนของภาควิชา ฯ      ...อ่านต่อ

7-8 สิงหาคม 2557
รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และ อ.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ คว้ารางวัลบทความ “ชนะเลิศ” ในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557
     ...อ่านต่อ

21 สิงหาคม 2557

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จัดพิธีไหว้ครู และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร แนะนำแนวทางการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ แก่นิสิต         ...อ่านต่อ

17-20 มิถุนายน 2557
อ.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  ในงาน Asian Near Infrared Symposium 2014

  ...อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2557
เข้าเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท รุ่งเรืองคอนซัลติ้ง จำกัด                  ...อ่านต่อ
17 มิถุนายน 2557
ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ได้ร่วมบันทึกเทปในรายการคิดล้ำทำได้ - Do It If You Can     ...อ่านต่อ

13 มิถุนายน 2557
อ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ เข้าร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถแทรกเตอร์
...อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2557
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557...อ่านต่อ
10 มิถุนายน 2557
อ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย...อ่านต่อ
57.02.25onep 16 พฤษภาคม 2557
อ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ได้รับอนุสิทธิบัตร เครื่องแยกผลปาล์มน้ำมันออกจากช่อทะลายย่อย...อ่านต่อ
57.02.25onep 13 พฤษภาคม 2557
สามมิตรโอโตพาร์ท มอบครุภัณฑ์ให้ภาค วศ.เกษตร...อ่านต่อ
57.02.25onep 8 พฤษภาคม 2557
ออมรอน (OMRON) มอบครุภัณฑ์ให้ภาค วศ.เกษตร...อ่านต่อ
57.02.25onep 23 เมษายน 2557
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครปฐม : วาระการจัดการผักตบชวา...อ่านต่อ
57.02.25onep 31 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนาวิชาการ การอบรมการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ไถจอบหมุน...อ่านต่อ
57.02.25onep 26 มีนาคม 2557
อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบัน AIT เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเกษตร...อ่านต่อ
57.02.25onep 18 มีนาคม 2557
งานทำบุญเลี้ยงพระและแสดงความยินดีแก่ AE41..อ่านต่อ
57.02.25onep 17 มีนาคม 2557
แนะนำอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (อ.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์)...อ่านต่อ
57.02.25onep 25 กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน...อ่านต่อ
57.02.01safety 1 กุมภาพันธ์ 2557
อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานอุตสาหกรรม...อ่านต่อ
57.01.31aeconf20 31 มกราคม 2557
นิสิตวิศวกรรมเกษตรคว้า 3 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20...อ่านต่อ
57.01.29w-nt 29 มกราคม 2557
อ.ง่ายงาม ประจวบวัน ร่วมโครงการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดนครปฐม...อ่านต่อ

 

 
 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates