Print

หลักสูตร

          
          ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพแสน เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ
 
 
                 หลักสูตรปริญญาตรี
                        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
                        (Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering)
                        [รายละเอียด]
                 หลักสูตรปริญญาโท
                        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
                        (Master of Engineering Program in Agricultural Engineering)
                        [รายละเอียด]
                 หลักสูตรปริญญาเอก
                        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
                        (Doctor of Engineering Program in Agricultural Engineering)
                        [รายละเอียด]
 
 
หมายเหตุ:  หลักสูตรปริญญาตรี เปิดสอนทั้งภาคปกติและ ภาคพิเศษ ส่วนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดสอนภาคปกติอย่างเดียว

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

ข่าวฝึกอบรมและสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา/นิสิต

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษาของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

อ่านข่าวทั้งหมด

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates