ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ข่าวการศึกษา

Last Updated: Monday, 02 August 2021
img12 มก. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับปริญญา new2 [28 ก.ค. 64]
img12 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [26 มิ.ย. 64]
img12 ปฏิทินนิสิตใหม่ 2564 (KU81) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [21 มิ.ย. 64]
img12 ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2564 มก.กพส. [update: 19/5/64] [24 พ.ค. 64]
img12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564  [7 พ.ค. 64]
img12 ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2563 มก.กพส. [update: 15/1/64] [2 ก.พ. 64]
img12 แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [6 ม.ค. 64]
img12 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [update: 7/12/63] [7 ธ.ค. 63]
img12 ให้นิสิตทุกชั้นปีทำแบบสอบถามความต้องการการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในอนาคตของนิสิต มก.กพส. [14 ต.ค. 63]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ฉบับจริง)(สอบระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 9 เม.ย. 64) update: 26/3/64 [26 มี.ค. 64]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ฉบับจริง)(สอบระหว่างวันที่ 23 - 31 ม.ค. 64)  [19 ม.ค. 64]
img12 ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2563 มก.กพส. [update: 14/12/63] [6 ม.ค. 64]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ฉบับร่าง)(สอบระหว่างวันที่ 23 - 31 ม.ค. 64) แก้ไขภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 [12 ม.ค. 64]
img12 ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2563 มก.กพส. [update: 8/07/63] [14 ก.ค. 63]
img12 แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องของนิสิต (สถานการณ์โควิด-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 63 - วันที่ 3 ม.ค. 64 [24 ธ.ค. 63]
img12 ประกาศงดเรียน‼️ วิชา 02204101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ทั้งบรรยายและปฏิบัติการ) วันที่ 23 ธ.ค. 63 - วันที่ 3 ม.ค. 64 [23 ธ.ค. 63]
img12 รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีและได้รับ "เหรียญเรียนดี" ประจำปีการศึกษา 2562 (รับรางวัลปีการศึกษา 2563) ครั้งที่ 1[18 ส.ค. 63]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 9 - 20 พ.ย. 63) [9 พ.ย. 63]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 9 - 20 พ.ย. 63) [22 ต.ค. 63]
img12 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [ทั้งหมด] [14 ก.ค. 63]
img12 ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [update: 25/06/63] [25 มิ.ย. 63]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [14 เม.ย. 63]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 29 ส.ค. -  6 ก.ย. 63) [26 ส.ค. 63]
img12 เปิดรับสมัครแล้ว!!! ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคต้ [กรอกใบสมัคร] [6 มี.ค. 63]
img12 ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2563 [10 เม.ย. 63]
img12 เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563[6 มี.ค. 63]
img12 สเปคคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  [24 มิ.ย. 62]
img12 ประกาศงดการเรียนการสอน!! ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 63 เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า CORONAVIRUS (COVID-19) [1 เม.ย. 63]
img12 ประกาศ กยศ.กรอ. มก.กพส. วันที่ 1 - 16 เม.ย. 63 [23 มี.ค. 63]
img12 ตารางสอนอาจารย์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแส [21 ม.ค. 63]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 30 มี.ค. -  10 เม.ย. 63) [23 มี.ค. 63]
img12 ปฏิทิน และกำหนดการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2562 [29 พ.ค. 62]
img12 ประกาศงดการเรียนการสอน!! ระหว่างวันที่ 19 - 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า CORONAVIRUS (COVID-19) [19 มี.ค. 63]
img12 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [20 พ.ย. 62]
img12 กำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 [20 ก.ย. 62]
img12 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [ทั้งหมด] [9 ก.ค. 62]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 25 ม.ค. -  2 ก.พ. 63) [22 ม.ค. 63]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 25 ม.ค. -  2 ก.พ. 63) แก้ไขภายในวันที่ 21 ม.ค. 63 [16 ม.ค. 63]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 11 - 22 พ.ย. 62) [7 พ.ย. 62]
img12 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [6 ส.ค. 62]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 8 ก.ย. 62) [29 ส.ค. 62]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 8 ก.ย. 62) แก้ไขภายในวันที่ 27 ส.ค. 62 [23 ส.ค. 62]
img12 ปฏิทินกิจกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [22 มี.ค. 62]
img12 ปฏิทิน และกำหนดการต่าง ๆ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 [7 ม.ค. 62]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 13 - 24 พ.ค. 62) [10 พ.ค. 62]
img12 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ฉบับจริง) Update 08/01/62 [8 ม.ค. 62]
img12 ขอเชิญยืนยันสิทธิ์เพื่อรับการทดสอบ KU-EXITE ตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 62 [จัดสอบวันที่ 25 - 26 พ.ค. 62] [21 มี.ค. 62]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 9 - 17 มี.ค. 62) [8 มี.ค. 62]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 9 - 17 มี.ค. 62) แก้ไขภายในวันที่ 1 มี.ค. 62 [26 ก.พ. 62]
img12 บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9 (GEPOT'9) ในวันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 62 [29 พ.ย. 61]
img12แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [7 ส.ค. 61]
img12ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [13 ก.ค. 61]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 12 - 21 ธ.ค. 61) [6 ธ.ค. 61]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 12 - 21 ธ.ค. 61) แก้ไขภายในวันที่ 28 พ.ย. 61 [28 พ.ย. 61]
img12 รายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 [29 ส.ค. 61]
img12ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 22 - 30 ก.ย. 61) [17 ก.ย. 61]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 22 - 30 ก.ย. 61) แก้ไขภายในวันที่ 12 ก.ย. 61 [7 ก.ย. 61]
img12 แจ้งสำหรับนิสิตที่ฝึกงานและที่เคยผ่านการฝึกงานทุกคน ขอความกรุณาให้หัวหน้างาน/ผู้ใช้บัณฑิต ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส. [PDF] [13 ก.ค. 61]
img12 ขอความร่วมมือนิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ทำแบบสอบความต้องการเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส. [13 ก.ค. 61]
img12 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ KU78 (รหัส 61) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [11 ก.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจสมัครเรียน (พร้อมทุนการศึกษา) หลักสูตร ปริญญาโท สาขา Information Systems and Applications (International Master Program) ของ Institute of Information Systems and Applications, College of Electrical Engineering and Computer Science, National Tsing Hua University (國立清華大學) [เว็บภาควิชาฯ] [22 ม.ค. 61]
img12 กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [3 ก.ค. 61]
img12 ปฏิทิน และกำหนดการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560 [1 มิ.ย. 60]
img12ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 7 - 18 พ.ค. 61) ปรับรุง 11 พ.ค. 61 [11 พ.ค. 61]
img12 ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [22 ธ.ค. 60]
img12ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 7 - 18 พ.ค. 61) [9 เม.ย. 61]
img12 ขอให้นิสิตที่จะสอบ TOEIC และ KU-EXITE เข้าระบบยืนยันการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ https://exam.regis.ku.ac.th/english/ ระหว่างวันที่ 1 -15 มี.ค. 61 [5 มี.ค. 61]
img12ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 4 มี.ค. 61) [22 ก.พ. 61]
[ข่าวการศึกษาปี 2561][ข่าวการศึกษาปี 2560][ข่าวการศึกษาปี 2559][ข่าวการศึกษาปี 2558][ข่าวการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 9107

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6858043
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
657
744
29199
29199
3271
59716
6858043

Online (15 minutes ago):23

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:44.220.62.183