ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

แผนการเรียนหลักสูตร พ.ศ. 2555 (ตั้งแต่รหัส 56 - ปัจจุบัน)

Last Updated: Thursday, 07 January 2016

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     

ปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01417167

คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
(Engineering Mathematics I)
3 (3-0-6)

01420111

ฟิสิกส์ทั่วไป I
(General Physics I)

3 (3-0-6)

01420113

ปฎิบัติการฟิสิกส์
(Laboratory in Physics I)

1 (0-3-2)

01999021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)

3 (3-0-6)

02204112

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
(Introduction to Object-Oriented Programming) 
3 (2-3-6)

01175xxx

กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)

1 (0-2-1)

01355xxx

ภาษาอังกฤษ
(English)

3 ( - - )

 

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 ( - - )
  รวม
18 ( - - )
     

ปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01417168

คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 
(Engineering Mathematics II)

3 (3-0-6)

01420112

ฟิสิกส์ทั่วไป II 
(General Physics II)

3 (3-0-6)

01420114

ปฎิบัติการฟิสิกส์ II
(Laboratory in Physics II)

1 (0-3-2)

02204211

วิยุตคณิต
(Discrete Mathematics)

 3 (3-0-6)

02204214 การฝึกปฏิบัติทางการเขียนโปรแกรมและทักษะการแก้ปัญหา
(Practicum in Programming and Problem Solving Skills) 
1 (0-3-2)
02204222 ดิจิทัลเบื้องต้น
(Digital Fundamentals)
3 (3-0-6)
02204224 ปฏิบัติการดิจิทัล
(Digital Laboratory)
1 (0-3-2

01175xxx

กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)

1 (0-2-1)

01355xxx ภาษาอังกฤษ
(English)
3 ( - - )
  รวม
19 ( - - )
     

ปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1

 

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01403114

ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)

1 (0-3-2)

01403117

หลักมูลเคมีทั่วไป
(Fundamental of General Chemistry)

3 (3-0-6)

01417267

คณิตศาสตร์วิศวกรรม III
(Engineering Mathematics III)

3 (3-0-6)

02204212

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี I
(Data Structures and Algorithms I)

3 (3-0-6)

02204216

ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development Camp)

1 (0-3-2)

02204225

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)

3 (3-0-6)

02204281

พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Fundamentals of Electrical Engineering)

3 (3-0-6)

01355xxx

ภาษาอังกฤษ
(English)

3 ( - - )

  รวม
20 ( - - )
     

ปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01208111

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

3 (3-0-6)

02204215

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี II
(Data Structures and Algorithms II)

3 (3-0-6)

02204217

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
(Probability and Statistics for Computer Engineers)

3 (3-0-6)

02204226

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Network Systems)

3 (3-0-6)

02204282

ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory) 

1 (0-3-2)

02204283

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
(Fundamentals of Electronics)

3 (3-0-6)

02204284

ปฏิบัติการพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
Fundamentals of Electronics Laboratory) 

1 (0-3-2)

 
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษา

3 ( - - )

  รวม

20 ( - - )

     

ปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204323

ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microprocessor and Microcontroller)

3 (3-0-6)

02204324

ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microprocessor and Microcontroller Laboratory)

1 (0-3-2)

02204326

ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Network Systems Laboratory)

1 (0-3-2)

02204332

วิศวกรรมระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems Engineering)

3 (3-0-6)

02204341

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

3 (3-0-6)

02204351

การจัดการระบบฐานข้อมูล      
(Database Systems Management)

3 (3-0-6)

 

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 ( - - )
  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 ( - - )

  รวม
20 ( - - )
     

ปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204352

ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Legal and Ethical Considerations in Information Technology) 
3 (3-0-6)

02204385

ระบบควบคุมแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล
(Analog  and Digital  Control Systems)
3 (3-0-6)

02204495

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ I
(Computer and Electronics Engineering Project I)

2 (2-0-4)

02204497

สัมมนา
(Seminar)

1

02206111

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Material)

3 (3-0-6)

  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 ( - - )
 
วิชาเฉพาะเลือก
6 ( - - )
  รวม

21 ( - - )

     

ปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

02204399

การฝึกงานวิชาชีพ
(Professional Training) 
1

02204499

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ II
(Computer and Electronics Engineering Project II
2 (0-6-3)
  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3 ( - - )

 
วิชาเฉพาะเลือก

6 ( - - )

  วิชาเลือกเสรี

3 ( - - )

  รวม

15 ( - - )

     
     

ปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

  วิชาเฉพาะเลือก

6 ( - -)

 
วิชาเลือกเสรี

3 ( - -)

  รวม

9 ( - - )

Hits: 19305

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6947206
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
231
1842
5416
18711
41594
50840
6947206

Online (15 minutes ago):49

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:35.174.62.162